اخطاربه سفیر فرانسه در تهران

1111190
اهانت پرچم مقدس سه رنگ وارم الله و اهانت به اصل ولایت فقیه منجر به اقدامات متقابل در مراجع وجوش وخروش جوانان انقلابی خواهد شد
باتشکر
مسول قرارگاه فرهنگی,اجتماعی وسیاسی صف مرتضی شورجه