سردار طلایی

بیست و سومین دوره از نمایشگاه مطبوعات سال ۹۶ به روایت تصویر (۳)

23لیل 33لیلا5سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگسردار زاهدیان رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامیسردار مقیمی ،رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامیدکتر شریعتمداری دکترای مدیریت DBAوزارت علوم تحقیقات و فناوری و مدیر امور بین الملل پارکهای علم و فناوریسرهنگ بیابانی